Privacybeleid

Privacyverklaring van de Boerderij Breugel 

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en perspoonsgegevens. Op grond van

deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft

degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. In dit privacy statement wordt uitgelegd

op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke gegevens worden verzameld?

● Naam, Adres en Woonplaats (NAW gegevens) van onze leden

● Geboortedatum

● Telefoon

● mailadres

● bankgegevens

● activiteit(en)

Voor welk doel worden deze gegevens verzameld?

● voor de ledenadministratie

● voor doelmatig beheer en beleid van de vereniging

● voor incasso van de contributie

Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Uw persoonsgegevens zijn alleen

toegankelijk voor medewerkers van de vereniging. Uw persoonsgegevens worden

adequaat beschermd tegen onbevoegde toegang.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

● Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

● Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander

daardoor niet wordt geschaad).

● Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht

zijn.

Als u gebruik maakt van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan

het secretariaat van de vereniging. Zie voor de contactgegevens www.boerderijbreugel.nl

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

Functionarissen van de vereniging hebben de verplichting vertrouwelijk met uw

persoonsgegevens om te gaan.

Vraag of klacht?

Het bestuur van de Boerderij Breugel is verantwoordelijk voor de uitvoering van AVG. Hebt u vragen over het omgaan met uw persoonlijke gegevens? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur. Zie hiervoor de contactgegevens www.boerderijbreugel.nl

AVG Boerderij Breugel 2019

Contactgegevens

Lid worden?

Volg ons

Copyright De Boerderij Breugel 2023  |  Privacybeleid
Fotografie: Fran Maasdam